REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH

 

1. Regulamin określa warunki i zasady zachowania osób przebywających na terenie obiektu „Przystanek Ińsko”. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią regulaminu i jego przestrzegania. Wpłata zadatku na poczet kosztów pobytu jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

2. Obiekt jest przeznaczony dla wypoczynku rodzin z dziećmi. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i niezakłócający pobytu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa domków oraz obsługi, przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i przepisów przeciwpożarowych. Każda osoba nieprzestrzegająca zasad opisanych w regulaminie, zachowująca się w sposób niewłaściwy, wulgarny lub agresywny, osoba pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu obiektu. W przypadku Gości domków jest to równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Gościem, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu. W przypadku odmowy dobrowolnego opuszczenia obiektu, osoba taka może zostać przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Osoby przebywające na terenie obiektu podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich w domkach możliwy jest tylko pod opieką dorosłych. Właściciel domków zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także zachowujących się w sposób wulgarny lub agresywny. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana na wniosek osoby wynajmującej domek, po wyrażeniu zgody przez właściciela domków oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

4. Opłatę za cały okresu pobytu w domkach należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.

5. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela domków, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

6. Osoby odwiedzające Gości obiektu mogą przebywać na terenie domków w godz. od 8:00 do 22:00. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za zachowania osób ich odwiedzających, jak za zachowania własne.

7. Na terenie domków obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.

8. W okresie od 01.04 do 30.06 oraz od 01.09 do 31.10 obowiązuje dopłata za prąd według wskazań podliczników umieszczonych w każdym domku według stawki ENEA.

9. Goście domków mogą parkować wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez obsługę domków. W przypadku zaparkowania samochodu poza miejscem wyznaczonym, na właściciela pojazdu może zostać nałożona każdorazowo opłata karna w wysokości 150 zł.

10. Obiekt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu obiektu, ani za kradzież jakiekolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe.

11. Przy rozpoczęciu pobytu osoba wynajmująca jest zobowiązana do sprawdzenia stanu wyposażenia domku i potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem. Brak jakichkolwiek uwag uważa się za potwierdzenie kompletności wyposażenia i jego zgodności z wykazem. Osoba wynajmująca domek ponosi odpowiedzialność za braki i uszkodzenia wyposażenia domku powstałe w trakcie jego użytkowania. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem obiektu, zobowiązana jest do rozliczenia się ze stanu i wyposażenia domku.

12. Przy każdorazowym opuszczaniu domku Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi na klucz. Uprasza się o właściwe zabezpieczenia i przechowywanie rzeczy osobistych, w szczególności rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ obiekt nie odpowiada za ich zaginięcie. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich posiadaczach.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. W razie naruszenia opisanego zakazu, obiekt uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu domków, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.

14. Przed opuszczeniem obiektu należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

15. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę domków z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów przeciwpożarowych. Pozostawienie bez nadzoru grilli może powodować konfiskatę sprzętu do depozytu oraz naliczenie kary umownej w wysokości 150 zł za każde stwierdzone zdarzenie.

16. W domkach  obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie domków powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami przeciwpożarowymi. Palenie papierosów na terenie domków możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. W szczególności zabronione jest palenie papierosów w domkach oraz na tarasach. Naruszenie tego zakazu uprawnia obiekt do naliczenia kary umownej w wysokości 150 zł za każde stwierdzone zdarzenie.

17. Na terenie domków oraz w domkach nie jest dopuszczalny pobyt zwierząt. Zakaz ten odnosi się zarówno do Gości domków, jak również osób odwiedzających Gości domków. Osoba naruszająca ten zakaz, obciążona zostanie karą umowną w kwocie 2000 zł. Obciążenie karą umowną nie wyłącza uprawnienia właściciela obiektu do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i nakazania opuszczenia terenu domków, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu.

18. Teren obiektu jest monitorowany. Gość wynajmujący domek równo znacznie wyraża zgodę na monitoring. Gościom obiektu nie wolno dotykać kamer monitorujących oraz ich wyłączać.

19. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i innych atrakcji posadowionych na terenie obiektu wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych i na wyłączną ich odpowiedzialność.

20. Za zagubiony klucz do domku Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 150 zł.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel obiektu.

22. Wszelkie uwagi należy zgłaszać bezpośrednio obsłudze lub bezpośrednio właścicielowi.

23. Regulamin wchodzi w życie od 1 czerwca 2018 roku.